Regulamin Sklepu Internetowego

Administratorem strony jest Magdalena British w Londynie (W14), adres email: contact@magdalenabritish.com.

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep Magdalena British, dostępny pod adresem www.magdalenabritish.com. jest prowadzony przez Magdalena British w Londynie (W14), adres e-mail: contact@magdalenabritish.com.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internetowej. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.magdalenabritish.co.uk.

 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem”, prowadzony przez Magdalena British, przyjmujący zamówienia poprzez stronę www.magdalenabritish.com
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.

 • 2 Usługi świadczone przez sklep

Sklep za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy następujące usługi:

 1. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
 2. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,
 3. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

 • 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest:
 2. a) podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
 3. b) posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp.), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 4. c) posiadanie konta pocztowego e-mail.

 

 1. Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

 • 4 Zakupy w Sklepie

 1. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.
 3. Proces zakupów składa się z pięciu etapów: 1. wybór Przedmiotu, 2. złożenie zamówienia, 3. wybór formy płatności, 4. potwierdzenie złożenia zamówienia, 5. płatność.
 4. Zakupu w Sklepie może dokonać Klient nieposiadający konta w Sklepie. W czasie składania zamówienia należy podać dane niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia Produktu drogą elektroniczną.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

 • 5 Formy płatności za zamówienie

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Shopify Payments z siedziba w Kanadzie.

 

Dostępne formy płatności:

a) Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* American Express
* Maestro

 1. b) Apple PAY
 2. c) PayPal

  6 Realizacja zamówienia

 

Nabywca Produktu dostanie pakiet usług objętych w Produkcie w terminie między 25 czerwca 2022 roku a 14 lipca 2022 roku.

 • 7 Odstąpienie od umowy

Konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • 8 Reklamacje

W przypadku produktów cyfrowych reklamacje z tytułu rękojmi nie obowiązują. Zgodnie z Ustawą O Prawach Konsumenta z 2015 roku (Consumer Rights Act 2015) w UK,

Nabywca Produktu („Klient”) traci prawo do reklamacji / zwrotu Produktu (z języka angielskiego. „cooling off period”), jeśli otrzymał jakąkolwiek jego cześć, to jest e-book, część e-booka, dostęp do portalu WebToLearn, dostęp do jakiegokolwiek innego portalu, czy prywatnej grupy na Instagramie poświęconej Wyzwaniu „Angielskie czasy gramatyczne”.

 • 9 Dane osobowe


Jeżeli zamierzasz założyć zamówienie oraz korzystać z oferowanych przez nas usług, zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, które są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem Platformy i świadczeniem usług w niej oferowanych (dalej: „Usługa”). Administrator przetwarza Twoje dane w następujących celach (w zależności od Twojego wyboru):

 • świadczenie usług oferowanych na Platformie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.;
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług (inny niż newsletter) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • Przesyłanie newslettera.

 • 10 Ochrona danych osobowych

 • Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Magdalena British z siedzibą w Londynie (W14), danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 • Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 • Administratorem danych osobowych jest Magdalena British z siedzibą w Londynie (W14), adres e-mail: contact@magdalenabritish.com.

 • 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.